Звіт директора

 «Лідер – той, хто має перспективне бачення,
передбачає майбутнє, працює над шляхами
покращення того, що зараз дає плоди»
                                        П. Друкера

Шановні колеги, працівники училища, друзі!

         На підставі контракту з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, який завершується у грудні 2016  року я  повинен до закінчення терміну контракту доповісти,  як ми з Вами  спрацювали за 5 років  під моїм керівництвом.
Свою педагогічну діяльність почав в 1986р. викладачем спецдисциплін в технічному училищі №13 м.Івано-Франківська. В 2003 році переведений на посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи, а з 2006р. призначений на посаду директора Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки, яке є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня і було створено відповідно до наказу №659 Міністерства освіти і науки України від 20.09.06 року шляхом виділення його в самостійний професійно-технічний навчальний заклад з правом юридичної особи.

       В управлінській діяльності завжди  ставлю пріоритет на організацію перспективної та поточної роботи всіх підрозділів училища, який ґрунтується на основі науково-теоретичної підготовки та знаннях методики організації навчально-виховної та навчально-виробничої роботи.
Уся діяльність колективу ДПТНЗ  «Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки» спрямована на виконання головних завдань, покладених на мене  контрактом, який зобов’язує забезпечити:

 • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти;
 • високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище;
 • додержання умов колективного договору;
 • вжиття заходів, щодо створення безпечних умов праці;
 • ефективне використання державного майна;
 • виконання державного замовлення щодо підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів;
 • своєчасне подання всіх форм звітності.

Виконання всіх цих завдань неможливе без постійної і злагодженої роботи всіх служб училища з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в закладі, а це:

 • охоплення активним навчанням учнів;
 • вжиття заходів, щодо здобуття повної загальної середньої освіти;
 • створення умов для варіативного навчання;
 • здобуття якісної професійної освіти, та першої робітничої професії;
 • здобуття кваліфікації молодший спеціаліст.

Я, як керівник ДПТНЗ «Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки», у своїй роботі керуюсь Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу. В жовтні місяці 2014р. приймав участь у навчальному семінарі для керівників професійно-технічних навчальних закладів в рамках проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя».

 Створив необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. В 2011р. успішно проведено атестацію навчального закладу на здійснення освітньої діяльності у галузі професійно-технічної освіти. В училищі здійснюється підготовка з 7-ми робітничих професій та 2 спеціальностей. В 2013р. проведено акредитацію щодо підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Обслуговування систем управління  і автоматики», «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».
Контингент учнів за звітній  період, складає:

Роки

Всього учнів  З них

на базі 9 класів

на базі 11 класів

Молодші спеціалісти

2012

599 430 169 18

2013

537 321 216 40

2014

555 284 271

79

2015 468 236 232

65

2016 407 249 158

26

       Училище забезпечене педагогічними працівниками на 100%.
Навчання в училищі  здійснюють 52 педагогічні працівники: 31 штатний викладач (17 викладачів загальноосвітніх дисциплін та 14 викладачів професійно-теоретичної підготовки. 14 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 8 викладачів першої категорії, 6 викладачів другої категорії і 2 спеціаліста, а також 11 викладачів з педагогічним званням «старший викладач» і 3 викладачі з званням «викладач-методист») та 21 майстер  виробничого навчання, з них 8 майстрів 9 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, 4 майстри – 11 розряду, 9 майстрів – 12 розряду (з них 2 майстри виробничого навчання  ІІ категорії та 5 майстрів виробничого навчання  І категорії). Всі викладачі та керівники мають відповідну фахову освіту. Передовий педагогічний досвід викладача історії вивчається на обласному рівні. Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено 6 педагогічних працівників.
Всі майстри виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію з 2-х і більше професій та робітничу кваліфікацію вищу або на рівні від визначених робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів. Педпрацівники систематично підвищують фаховий рівень майстерності на курсах підвищення кваліфікації, стажуванні. Освітній та фаховий рівень педпрацівників відповідає предметам, які викладаються в училищі. В цілому колектив училища згуртований, спроможний виконувати державні вимоги якісної підготовки робітничих кадрів, забезпечити комфортні умови для навчання, праці та відпочинку. Викладачі та майстри виробничого навчання мають можливість пройти курси підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти НАПН України.
Упродовж останніх 5 років в училищі забезпечення якості освіти пов’язується з реалізацією середовищного підходу у професійно-технічній освіті, усвідомленням, що якість освіти залежить від кожного учня, викладача, співробітника; діяльність спрямовується на підвищення конкурентоздатності, підвищення авторитету та закріплення статусу Вище професійне училище в цілому. Головною відмінністю такого підходу є необхідність забезпечення якості освітнього середовища, яке, в свою чергу, стає гарантом, запорукою якості освітнього процесу і результату. Пропонується нова логіка освіти: суб’єкти освітнього процесу – педагоги, управлінці – постійно працюють над вирішенням завдання щодо проектування освітнього середовища, яке буде спонукати здобувача освіти до активності у напрямку змін своєї особистості. Відтак, середовищний підхід змінює акценти у педагогічній діяльності: безпосередній вплив педагога на особистість замінюється діяльністю, направленою на створення та розвиток середовища, яке має оптимально задовольнити освітні потреби здобувача освіти.
Досягнення якості освіти в нашому навчальному закладі забезпечується відповідною якістю компонентів освітнього середовища:
– особистісного  (суб’єкти освітнього процесу, зв’язки і взаємовідносини між ними, що проявляються у діяльності, спілкуванні та поведінці),
– аксіологічно-смислового  (стратегія, цінності, традиції, церемонії, ритуали, символи, корпоративна культура, історії соціально-схвального життєвого успіху випускників),
– інформаційно-змістового  (основні та допоміжні освітні програми; нормативні документи, які регламентують освітню діяльність та взаємодію суб’єктів освітнього процесу),
– організаційно-діяльнісного (форми, методи, способи, технології,стилі взаємодії та поведінки суб’єктів освітнього процесу, способи комунікації, в тому числі через соціальні мережі, управлінські структури та механізми, в т.ч. учнівське самоврядування),
– просторово-предметного (матеріально-технічна інфраструктура, комп’ютерний простір, обладнання для внутрішньої ІК-мережі, виходу в Інтернет, бібліотечні ресурси, в т.ч. електронні, побутові умови, дизайн та обладнання приміщень).
Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між училищем і підприємствами-замовниками.
За звітний період було прийнято на навчання 891 учень. Кількість учнів, які поступили в училище зменшилась із-за демографічної кризи. Але слід пам’ятати, що збереження контингенту учнів – це життя нашого колективу. Тому профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись системно і цілеспрямовано.
Училищем постійно проводиться анкетування  роботодавців, випускників та абітурієнтів училища, на основі якого здійснюється щорічний моніторинг. Рівень формування плану підготовки кваліфікованих робітників, збереження контингенту, випуск та працевлаштування випускників відповідає вимогам нормативних документів про професійно-технічну освіту.
У зв’язку з випуском, навчання завершило

Роки

Всього випущено (осіб) З них

працевлаштовані

продовжують навчання в ВНЗ та за професійним напрямом

призвано до лав ЗСУ

2012

95 55 7

6

2013

305 155 9

1

2014

219

85 33

7

2015

261 121 53

2

2016

227 110 32

1

Випускники училища мають змогу продовжувати навчання в навчальних
закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з якими укладені угоди на співпрацю:
–    Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
–   Чернівецький університет імені Юрія Федьковича;
–   Інститут менеджменту і економіки «Галицька академія»;
–   Національний університет «Львівська політехніка»;
–   Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;
–  Бурштинський енергетичний коледж ІФТУНГ;
–  Галицький та Івано-Франківський міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
Аналізуючи звіти з працевлаштування спостерігаємо великий відсоток працевлаштованих на інші, ніж у договорах  підприємства, тому що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні сьогодні не завжди є можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих кадрів, договори з якими укладені 3-4 роки назад. На даний час укладені як двохсторонні угоди так і багатосторонні угоди з роботодавцями загальною кількістю  250 договорів.  Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної  освіти на 2012-2016 роки, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.  Їх реалізація призвела до того, що навчальний заклад став гнучкішим, мобільнішим, успішним, спроможним виконувати державні вимоги підготовки робітничих кадрів.
Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. № 419 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». Для проходження виробничого навчання та виробничої практики заключені договори з 58 підприємствами, організаціями та підприємцями області. Серед них найбільші ТОВ «Тайко-Електронікс  Юкрейн Лімітед», ВКФ «Інпромсервіс -ЛТД», Приват Банк.  Під час проходження виробничої практики учні-сироти отримують 100% заробітну плату, а всі інші учні – 50%, 50% перераховується на рахунок училища. Фінансовий аспект, мабуть, є найсильнішим стимулом і для ПТНЗ, і для учнів шукати місцеві підприємства, які можуть запропонувати необхідні місця для проходження виробничої практики. Такий стимул може негативно вплинути на загальні аспекти навчання: наприклад, коли роботодавці самі визначають, коли їм краще прийняти практикантів, а не керуються вимогами освітньо – професійної програми.
Система методичної роботи в училищі спрямована на розвиток творчого потенціалу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагога до праці в нових умовах, залучення до пошуково-дослідницької роботи з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги майстрам виробничого навчання, викладачам у процесі розвитку їхньої майстерності і професіоналізму. Одним із найважливіших принципів методичної роботи є системність. Всі заходи з’єднані в цілісну систему діяльності педагогічного колективу. У центрі цієї системи – єдина науково-методична проблема: «Організація навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних та інноваційних технологій», згідно з якою училище планує всі свої завдання. В училищі працюють методичні та циклові комісії: природничо-математичних дисциплін, суспільно-гуманітарних та філологічних дисциплін, класних керівників, фізичної культури і захисту Вітчизни, викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Оператор комп’ютерного набору; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», електротехнічного, радіотехнічного напряму, комп’ютеризованих систем. Велика увага приділяється  організації та проведенню предметних тижнів та тижнів фахової майстерності, які містять предметні олімпіади, конкурси професійної майстерності, виставки-огляди, майстер-класи, виставки методичної літератури та методичних надбань.
Щороку в училищі відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України проводиться атестація педпрацівників.

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015р. 2016 р.

Атестувалось всього

21 9 10 18

15

Присвоєння категорій

8 4 4 5

6

Відповідність раніше присвоєних категорій

7 4 3 3

5

Присвоєння педагогічних звань

4 1 4

2

Встановлення тарифного розряду 6 1 3 6 4

       Метою атестації в ВПУ СОТ є стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльнос­ті, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і роз­витку дітей. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. Це  сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.
У відповідності до плану  роботи щорічно проводились заплановані педагогічні ради, навчально-практичні семінари і конференції, педагогічні читання. У відповідності з планом здійснюється контроль за станом начально-виробничого процесу. Заступниками систематично  перевірялась підготовка до занять, стан викладення предметів, ведення плануючої  документації, впровадження інноваційних педагогічних та сучасних фахових технологій тощо. Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування занять учнями. Їх наслідки обговорювались на нарадах, приймались управлінські рішення.
Педагогічні працівники училища  протягом навчального року друкуються в освітянській пресі та приймають участь у різноманітних конкурсах.

 • Виховний захід «Креслярські інструменти вчора і сьогодні» викладача спеціальних дисциплін Марчук Г.Д. на сайті Освіта.ua в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «Урок» та відзначена як «Вибір редакції».
 • В журналі «Профтехосвіта» від 08.08.2015р. в розділі Час Навчання надрукована розробка уроку «Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьби» викладача спеціальних дисциплін Мисак О.Б.
 • В науково-методичному журналі «Біологія» від січня 2016р. №1 надрукований виховний захід «Найрозумніший» викладача біології Федів О.М.

     В газеті «Галицька просвіта» в розділі Спорт-це здоров’я надрукована стаття викладачів Римик Є.А і Андрусів Л.А. про проведення Козацьких забав в нашому училищі.
Метою атестації в ВПУ СОТ є стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльнос­ті, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і роз­витку дітей. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. Це  сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.
У відповідності до плану  роботи щорічно проводились заплановані педагогічні ради, навчально-практичні семінари і конференції, педагогічні читання. У відповідності з планом здійснюється контроль за станом начально-виробничого процесу. Заступниками систематично  перевірялась підготовка до занять, стан викладення предметів, ведення плануючої  документації, впровадження інноваційних педагогічних та сучасних фахових технологій тощо. Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування занять учнями. Їх наслідки обговорювались на нарадах, приймались управлінські рішення.
Педагогічні працівники училища  протягом навчального року друкуються в освітянській пресі та приймають участь у різноманітних конкурсах.

 • Виховний захід «Креслярські інструменти вчора і сьогодні» викладача спеціальних дисциплін Марчук Г.Д. на сайті Освіта.ua в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «Урок» та відзначена як «Вибір редакції».
 • В журналі «Профтехосвіта» від 08.08.2015р. в розділі Час Навчання надрукована розробка уроку «Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьби» викладача спеціальних дисциплін Мисак О.Б.
 • В науково-методичному журналі «Біологія» від січня 2016р. №1 надрукований виховний захід «Найрозумніший» викладача біології Федів О.М.
 • В газеті «Галицька просвіта» в розділі Спорт-це здоров’я надрукована стаття викладачів Римик Є.А і Андрусів Л.А. про проведення Козацьких забав в нашому училищі.

№ з.п.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Назва

Рік видання

1.

Марцинкевич Наталія Валеріївна

Викладач спецпредметів «Вибір системи охолодження для процесорів»

   2016

2.

Довган Ярослав Михайлович

Викладач Захисту Вітчизни  «Захист Вітчизни в питаннях та відповідях»

   2016

3.

Марчук Ганна Дмитрівна

Викладач української мови та літератури «Іван Франко мовою есперанто»

   2016

4.

Марчук Надія Михайлівна

Викладач спецпредметів «Практичні завдання з проекційного креслення»;«Зошит для практичних завдань з креслення»

    2015

5.

Мудрицька Мар’яна Ігорівна

Майстер в/н «Технічне обслуговування та ремонт різних типів реле»     2015
6.

Сіщук Надія Ярославівна

Майстер в/н «Модернізація та обслуговування комп’ютерів»

    2015

7.

Яковів Наталія Іванівна

Викладач спецпредметів Технічний словник «Електроматеріалознавство від А до Я»

    2015

8.

Стефанчук Галина Василівна

Майстер в/н «Технологія комп’ютерної обробки інформації»

    2015

9.

Римик Василь Федорович

Викладач фізичної культури «Методика вивчення тем з легкої атлетики, футболу, гімнастики, професійно-прикладної підготовки»

    2015

 10.

Марцинкевич Наталія Валеріївна

Викладач спецпредметів «Будова та робота струменевого принтера»

   2015

11.

Мисак Оксана Богданівна

Викладач спецпредметів «Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьби»

    2015

12.

Новак Оксана Антонівна

Викладач німецької мови «Відень-найкрасивіше місто на Дунаї»

    2015

13.

Савка Галина Миколаївна

Викладач української мови та літератури «Кобзар старенький розгортаю…»

   2015

14.

Майкович Євген Петрович

Викладач спецпредметів «Шини передачі даних в електронних системах сучасних автомобілів»

    2015

15.

Довган Ярослав Михайлович

Викладач Захисту Вітчизни «Цивільний захист у навчальних закладах»

   2014

16. Марчевська Євгенія Митрофанівна Викладач зарубіжної літератури «Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в професійно-навчальних закладах обл.»

    2014

17.

Савка Галина Миколаївна

Викладач української мови та літератури «Український Месія і Пророк»

   2014

18.

Червак Зоряна Павлівна

Викладач математики «Збірник завдань з математики для проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів ПТНЗ»

   2014

 19.

Федів Оксана Михайлівна

Викладач біології «Індивідуальний розвиток організмів»    2014

 20.

Мисак Оксана Богданівна Викладач спецпредметів «Шабрування, як слюсарна операція»

   2014

21.

Яковів Наталія Іванівна

Викладач спецпредметів «Технічний словник «Електротехніка від А до Я»

   2014

22.

Червак Зоряна Павлівна Викладач математики «Самостійна робота учнів та рівнева диференціація на уроках математики»

   2013

23.

Марчук Ганна Дмитрівна Викладач української мови та літератури «Пісня вдарить у дзвін. Пісенна творчість Б.Кучера»

   2013

24.

Довган Ярослав Михайлович Викладач Захисту Вітчизни «Алгоритм роботи посадових осіб навчального закладу»

   2013

25.

Марцинкевич Наталія Валеріївна

Викладач спецпредметів «Вибір материнської плати»    2013

Обласні заходи які проводились на базі нашого навчального закладу:

в 2012-2013 навчальному році

 • 10.12 Івано-Франкіське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки  відвідав Гжегож Кьонісберг, директор центру професійного навчання “Електрик” з міста Nowa Sol, Польща з метою презентації проекту співпраці освітянських навчальних закладів Івано-Франківської області. Гості оглянули всю матеріально-технічну базу училища і познайомились з учнівським та педагогічним колективом.
 • 10.12 відбулося засідання Школи молодого педагога професійно-технічних навчальних закладів на тему “Форми і методи навчання; їх раціональність”.
 • 10.12 відбувся обласний конкурс стіннівок “Вірю в майбутнє твоє Україно”. 
 • 11.12р. відбувся обласний семінар-практикум бібліотечних працівників ПТНЗ на тему: “Позитивний вплив бібліотек на формування читацьких уподобань юнацтва».
 • 12.12року в училищі проходив другий етап Міжнародного конкурсу української мови ім. П.Яцика, в якому взяли участь представники професійно-технічних навчальних закладів області.
  Це найбільша й наймасовіша освітньо-виховна акція, що охоплює більшість середніх і вищих навчальних закладів усіх регіонів України.
 • З 1 по 08 грудня2012 р. на запрошення Старости Новосульського повіту пана Юзефа Сушинського та директора ZSP № 1 «ELEKTRYK» п. Гжегоша Кьоніксберга з метою налагодження співпраці між професійно-технічними навчальними закладами області та  навчальним закладом з спорідненими професіями «Електрик» м. Нова Суль  (Республіка Польща), а також обговорення умов стажування та проходження практики кращих учнів училища за кордоном, а саме в Польщі – Забже (Zabrze), Нова Суль (Nowa Sól), в Німеччині – Фюрстенвальде (Fürstenwalde) в Новосульському повіті (Республіка Польща) перебувала офіційна делегація з м. Івано-Франківська на чолі з заступником начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Ігорем Гаврилюком. До складу делегації також входили представники професійно-технічних навчальних закладів м. Івано-Франківська: директор ВПУ№13 Данилюк Мирослав Петрович, майстер виробничого навчання професії «Слюсар з ремонту автомобілів» ВПУ №13 Петришин Василь Михайлович, методист ВПУ СОТ Регейло Тетяна Степанівна, а також заступник начальника міського управління освіти і науки Уварова Світлана Степанівна.

в 2013-2014 навчальному році

 • В рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді», що реалізується в рамках програми «Капітал народний» за сприяння голови обласної державної адміністрації і за підтримки департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, на запрошення Грегора Кенігсберга – директора центру професійної освіти «Електрік», від системи професійно-технічної освіти Прикарпаття делеговано учнів нашого училища в Республіку Польщу та Німеччину. Мета поїздки, яка тривала з 14 по 25 жовтня 2013 року: організація і проведення виробничої практики. Під час стажування учні показали високий рівень теоретичних знань і практичних навиків, вміння оперативно знаходити вирішення нестандартних завдань. Базові знання, отримані в училищі з володіння комп’ютерною технікою, знання іноземної мови забезпечило учням Курсюкову О.О., Тимчуку В.С. отримання сертифікатів міжнародного зразка. За результатами поїздки 06.11.13р. в училищі проведено круглий стіл «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді».
 • 11.13р. – обласний семінар викладачів хімії та біології;
 • 02.14р. – обласний семінар викладачів світової літератури.

в 2014-2015 навчальному році

 • 11.14р. – засідання обласної методичної секції викладачів електротехніки та радіотехнічних професій ПТНЗ області та обласна радіотехнічна олімпіада старшокласників;
 • 12.2014р. – обласне засідання Школи передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання на тему: «Використання комп’ютерних технологій в навчально-виховній та виробничій діяльності».
 • 03.15р. – нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів області.

в 2015-2016 навчальному році

 • 10.15р. – Обласна методична секція викладачів суспільних дисциплін професійно-технічної освіти області.
 • 10.15р. – Заняття школи майстерності юних радіо конструкторів та семінар-практикум керівників радіо конструкторських і фізико-технічних гуртків загально-освітніх та позашкільних навчальних закладів.
 • 11.15р. – Обласна радіотехнічна олімпіада старшокласників.
 • 03.16р. – Зустріч з представниками кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

        В училищі постійно проводиться моніторинг знань з предметів професійно-технічного та професійно-теоретичного спрямування серед учнів випускних курсів. Результатом якісної організації навчально-виховного процесу є те, що училище утримує добру позицію серед професійно-технічних навчальних закладів області по кількості призерів та переможців учнівських предметних олімпіад, різних конкурсів художньої творчості та фахової майстерності. За найкращі втілення раціоналізаторських задумів в експонатах, представлених на обласній виставці-ярмарку технічної творчості училище було відзначено ІІ призовим місцем. Налагоджена тісна співпраця з обласним державним центром науково-технічної творчості учнівської молоді. Майстри виробничого навчання та учні брали участь в обласній олімпіаді радіотехнічних дисциплін, обласних конкурсах гуртків технічної творчості. За підсумками олімпіади та конкурсів:
І місце – виставка-конкурс техніко-технологічних розробок учнівської молоді;
ІІ місце – олімпіада радіотехнічних дисциплін; ІІ місце – виставка технічної творчості в номінації раціоналізаторські втілення, практичне використання;
ІІ місце – обласний конкурс гуртків в номінації технічні розробки.

Педагогічні працівники училища і учні щорічно приймають участь в обласних конкурсах:

 • 2012р. – училище зайняло ІІ призове місце в огляді-конкурсі на кращу роботу веб-сайтів ПТНЗ області.
 • 2012р. – методичний кабінет училища прийняв участь в обласному огляді-конкурсі методичних кабінетів ПТНЗ на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами і за результатами підсумків зайняв ІІІ призове місце.
 • 2013р. – навчальний заклад прийняв участь в обласному огляді-конкурсі на кращу організацію право виховної роботи і за результатами зайняв ІІ призове місце.
 • 2014р. – бібліотека взяла участь в обласному конкурсі серед бібліотек ПТНЗ і посіла І місце в номінації «Оформлення бібліотек». Організована робота бібліотечно-інформаційного центру та електронної бібліотеки.
 • Фізкультурна база училища налічує спортивний та тренажерний зали, спортивний майданчик. Учні є переможцями та призерами обласних Спартакіад: 2012р. – 2 місце; 2013 – 2 місце; 2014р., 2015р, 2016р. – 1 місце.
 • В обласних конкурсах художньої самодіяльності  у всіх номінаціях учні займають призові місця, а саме:

  № з.п

  2012-2013 н.р.

  2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р.

  2015-2016 н.р.

  1.

  Пісенний вернісаж,
  ІІ місце
  Пісенний вернісаж,
  І, ІІ місце
  Пісенний вернісаж,
  ІІ місце

  Пісенний вернісаж,
  ІІ місце

  2.

  Конкурс бібліотек, ІІ місце

  Аматорські колективи,
  ІІІ місце
  Конкурс стіннівок,
  ІІІ місце
  Конкурс стіннівок,
  ІІІ місце

  3.

  Аматорські колективи,
  ІІ місце

  Конкурс стіннівок,
  ІІ місце

  Конкурс фотоаматора,
  І місце

  Конкурс поезій,
  І,ІІІ місце

  4.

  Конкурс стіннівок,
  ІІ місце

  Конкур поезій,
  ІІ, ІІІ місце
  Театр фольклору,
  ІІ місце

  Конкурс фотоаматора,
  ІІ місце

  5.

  СНіД,
  ІІ місце
  СНіД,
  ІІ місце
  Аматорські колективи,
  ІІІ місце

  Театр фольклору,
  ІІІ місце

  6.

  Театр фольклору,
  ІІІ місце

  Театр фольклору,
  ІІ місце

  Творчий звіт аматорських колективів,
  ІІ місце

  7.

  Правовиховна робота,
  ІІ місце

  • За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

  Навчальний рік

  Зайняте місце

  2011 – 2012

  10

  2012 – 2013

  11

  2013 – 2014

  4

  2014 – 2015

  10

  2015 – 2016

  6

  Наявні результати – наслідок чіткого планування та організації навчально-виробничого процесу, систематичний  внутріучилищний контроль, кропітка робота з невстигаючими та обдарованими учнями  щодо підвищення мотивації їх до навчання.
  Бібліотека училища – це бібліотечно-інформаційний центр. На абонементі і в читальному залі оформлені стенди: «Навігатор по бібліотеці»; – «Державні символи», «Бібліотека. Книга. Комп’ютер. Читання». Є постійно діючі книжкові виставки. Читальний зал укомплектований телевізором, п’ятьма персональними комп’ютерами, сканером, підключений Інтернет. На допомогу учням і працівникам  створена електронна бібліотека. В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації, постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів шляхом впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність.
  Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій у практику дає змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний процес новими формами роботи, створювати інноваційні методики викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізації в практичній діяльності. Педагогічні працівники нашого училища працюють над розробкою і впровадженням у навчальний процес засобів інформаційного забезпечення.
  Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.
  Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування  громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства, виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження психічного і фізичного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на грунті знань традицій, історії та звичаїв  народу. Згідно них розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Питання виховної роботи систематично розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методкомісії керівників груп, батьківських зборах, а наслідки фіксуються керівниками груп у журналах реєстрації навчально-виховної роботи.
  Приділяється велика увага роботі по вивченню індивідуальних психологічних особливостей учнів і творчого  використання здібностей у навчально-виховному процесі. В даному напрямку хочу відзначити значний ріст в якості роботи соціально – психологічної служби. Оснащені кабінети психолога і соціального педагога  дають відповідні  результати в роботі.
  Велика увага приділяється фізичному вихованню учнів. Фізкультурно-спортивна база та її устаткування відповідає вимогам робочої навчальної програми з фізичного виховання, фізичної культури та здоров’я, але потребує удосконалення і ремонту. Спортивна база налічує спортивний зал та спортивний майданчик. Спортивний зал оснащений відповідними знаряддями.

  Педагогічний колектив училища проводить спільну діяльність:

  • з обласним та міським центром зайнятості;
  • зі службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;
  • із центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді м. Івано-Франківська по організації превентивного виховання;
  • з відділом кримінальної міліції в справах неповнолітніх по підвищенню правової культури учнів, уявлення про правоохоронні органи та органи юстиції як інститути, які стоять на захисті прав і свобод громадян;
  • Івано-Франківська міська дитяча поліклініка „Клініка дружня для молоді”;
  • Івано-Франківський обласний тубдиспансер;
  • з БФ „Карітас”;
  • з міським Товариством Червоного Христа;
  • Івано-Франківський обласний шкірдиспансер.

  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації училища. Щорічно плануються і виконуються заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності. Відпрацьована система вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями іншими поза училищними заходами. В училищі функціонує кабінет з охорони праці, у якому є необхідне методичне забезпечення, нормативно-правові документи з охорони праці і безпеки життєдіяльності. Кожен кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал має необхідну документацію, журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань ОП і безпеки життєдіяльності. Навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно відображаєтьсь у планах роботи училища, наказах, заслуховуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах. Систематично проводяться місячники, тижні, навчання і перевірка знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, замір опорів ізоляції електроустановок та електромереж, заземлення. Але найкраща оцінка роботи з ОП відсутність травматизму.
  На сьогоднішній день училище приділяє достатню увагу питанням цивільного захисту. Для організації проведення і контролю усіх заходів цивільного захисту, а також для забезпечення керування силами і засобами ЦЗ створено Штаб цивільного захисту училища. При Штабі створено групу охорони громадського порядку, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту, зв’язку та оповіщення, утримання захисних споруд, ланку протипожежних заходів, пост медичної допомоги, радіаційного і хімічного спостереження.
  Стійке фінансово – господарське становище училища досягається за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів спеціального фонду та благодійних надходжень.

  Показники

  Код Спеціальний фонд
  2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

  2016 р.

  Надходження – усього

  х

  335062

  339436

  330493

  409926

  247472

  Надходження  коштів із спеціального фонду бюджету

  х

  335062

  339436 330493 409926 247472

  у тому числі: за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

  х 246736 58018 122900 284378

  194056

  Від додаткової (господарської) діяльності

  х 86771 279833 206048 123078

  51437

  від за оренди майна бюджетних установ;

  х 1555 1585 1545 2470

  1979

  Видатки -усього

  х

  412245 338100 305140 383817 258405

   Поточні видатки

  2000 412245 335695 305140 383817

  258405

  Оплата праці і нарахування на заробітну плату

  2100 237410 114030 57458 94271

  94400

  Заробітна плата

  2111 179539 91440 45295 72100

  78693

  Нарахування на оплату праці

  2120 57871 22589 12163 22171

  16707

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

  2210 8878 1903 1984

  Медикаменти і перев’язувальні  матеріали

  2220

  Продукти харчування

  2230 146687 216559 244663 274744

  151278

  Оплата  послуг (крім комунальних)

  2240 5740 2821 324 3792

  9737

  Видатки на відрядження

  2250 387 1452

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

  2270 13144 289 2695 7574 2367

  Оплата теплопостачання

  2271 9793

  Оплата водопостачання і водовідведення

  2272 1377 1015 874

  Оплата електроенергії

  2273 1974 289 1680 6700

  2367

  Інші поточні видатки

  2800 94

  Придбання основного капіталу

  3100 2405

Показники

Код

Загальний фонд
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015р.

2016 р.

Надходження- усього

х 6801817 7290148 7643124 8806016

6165296

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х 6801817 7290148 7643124 8806016

6165296

Видатки і надання кредитів – усього

х 6801817 7290148 7653420 8806016

6165296

Поточні видатки

2000 6801817 7290148 7653420 8806016

6165296

Оплата праці

2100 3962174 4516338 4721600 5185755

4016027

Заробітна плата

2111 2953420 3361578 3514700 3870438

3319850

Нарахування на оплату праці

2120 1008754 1154760 1206900 1315317

696178

Використання товарів і послуг

2200 751777 743289 867164 1247445

620108

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210 48261 31851 80000 267000

23901

Медикаменти і перев’язувальні матеріали

2220 880 935 800 1350

3000

Продукти харчування

2230 77263 68160 69050 124365

93887

Оплата послуг  (крім комунальних)

2240 30387 29436 70000 25300

8529

Видатки на відрядження

2250 2873 3691

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270 594986 612907 644442 825739

490791

Оплата теплопостачання

2271 526520 537198 562985 724100

408545

Оплата водопостачання і водовідведення

2272 13107 12399 18877 21800

16416

Оплата електроенергії

2273 55359 63310 62580 79839

65830

Стипендії

2720 2054114 2007400 2023460 2286055

1489211

Інші виплати населенню

2730 33753 23121 30900 18741

39465

Інші поточні видатки

2800 68020 485

       Підготовка сучасного кваліфікованого робітника неможлива без модернізації матеріально-технічної бази. За звітній період проведено ремонтні роботи в навчальному та корпусі  виробничих майстерень. Зроблено косметичний ремонт у їдальні та на другому поверсі. Замінені вікна, опалення, водяні та каналізаційні труби. Для підготовки кваліфікованих робітників з професій   на виконання вимог державних стандартів ПТО в училищі створена відповідна навчально-матеріальна база: 24 кабінети теоретичної підготовки, 5 лабораторій 7 майстерень, а також для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» створена майстерня  «Діагностики та налагодження електричного та електронного устаткування  автомобільних засобів» площею 74,8 м2/5,0м2 на одного учня. Навчальні кабінети та  майстерні  обладнані відповідно до вимог навчальних програм, забезпечені обладнанням, стендами, навчально-програмною документацією, мають необхідне комплексно-методичне забезпечення. Це дає змогу на належному рівні проводити уроки теоретичного і виробничого навчання. Стан навчально-методичного забезпечення в основному відповідає вимогам нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес.  Відповідність санітарно-гігієнічним  нормам та протипожежний стан навчального закладу підтверджено висновками. Забезпечення власними навчальними площами складає 100%. Кабінети і лабораторії, передбачені навчальними планами, обладнані технічними засобами, наочністю і дидактичними матеріалами згідно вимог і навчальних програм. Всі приміщення використовуються за призначенням. Наявна матеріальна база та кількість ПЕОМ повністю забезпечують навчальний процес.
Сьогодні переді мною стояло завдання прозвітувати, що зроблено за 5 років. Повірте, що за браком часу  дуже важко охопити і детально  охарактеризувати всі напрямки діяльності навчального закладу. Є багато поточних питань, які хоч і є дрібними, проте вимагають часу і зусиль для їх вирішення.Хочу, щоб склалося вірне враження від звіту. А саме: наявні  результати і здобутки це не моя особиста заслуга. Це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного з Вас, всього нашого колективу. За що кожному хочу висловити щиру вдячність. По – друге: поряд з успіхами є недоліки і проблеми. Про них ви знаєте. Їх ми не ховаємо і не замовчуємо. Ведемо мову на педрадах, інструктивно-методичних нарадах, спілкуванні. І звісно, кожен з нас бажає щоб їх було якомога менше. Про якість життя і освіти в нашому училищі свідчить і те, що незважаючи на відсутність гуртожитку (єдине в області), до нас приходять учні. Училище займає 6 місце у виконанні регіонального замовлення (94%).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *