Статут училища

СТАТУТ

державного професійно-технічного навчального закладу

Івано-Франківське вище професійне училище

сервісного обслуговування техніки

Прийнято на загальних зборах колективу

державного  професійно-технічного

навчального   закладу

“Івано-Франківське вище   професійне

училище   сервісного обслуговування техніки”

Протокол №1

від 10 жовтня 2006 року

1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки ( далі – ВПУ СОТ )  є   державним    професійно-технічним навчальним  закладом третього атестаційного рівня,   що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємких професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, як правило з числа випускників загальноосвітніх шкіл. ВПУ СОТ може здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. Головним завданням ВПУ СОТ є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

            Основними повноваженнями і напрямами діяльності ВПУ СОТ є :

 1. організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, обрання форм та методів навчання;
 2. навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 3. розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних   програм,   визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 4. розроблення правил прийому учнів, слухачів до ВПУ СОТ на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України;
 5. формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
 6. організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів та працівників;
 7. атестація педагогічних працівників;
 1. організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 1. організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
 2. створення належних  умов охорони праці учнів, слухачів, працівників;
 3. матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 4. визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної  плати;
 5. забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

1.3. ВПУ СОТ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту “ , “Про професійно-технічну освіту“, “ Про загальну середню освіту”;  Положенням  про професійно – технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999  №956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000  №225, Положенням про організацію навчально–виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.4. Акредитоване ВПУ СОТ може присвоювати випускникам третього ступеня професійно-       технічної освіти, які завершили повний курс навчання,  освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться  підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

1.5. ВПУ СОТ створено відповідно до наказу Івано-Франківської обласної державної адміністрації наказом № 398 від 03.10.2006р. на підставі  наказу № 659  Міністерства освіти і науки України від  20.09.2006р. шляхом виділення його в самостійний професійно-технічний навчальний заклад з правом юридичної особи.

1.6. Юридична адреса ВПУ сервісного обслуговування техніки  :  76026 Україна,  м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана П. Дорошенка, 28

1.7. ВПУ СОТ у своєму складі має майстерні навчально практичної підготовки (МНПП) у м.  Івано-Франківську по вул. Незалежності 59а,  та у м. Тисмениця. Регіональний навчально –  практичний центр комп’ютерної техніки та  електролабораторія знаходиться на території навчального  закладу.

1.8.  ВПУ СОТ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків,  штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм  найменуванням.

1.9. ВПУ СОТ діє на підставі Статуту, що розроблений відповідно до Законів України “Про  освіту”,  “Про професійно-технічну освіту”,   Положення  про професійно – технічний навчальний заклад, Положення про вище професійне училище та центр професійно – технічної освіти, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Статут ВПУ СОТ підлягає реєстрації в установленому порядку. Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог  Статуту та приймає відповідні рішення у разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у ВПУ СОТ визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими  на основі  законодавства України.

1.10. ВПУ СОТ може мати відділення, філії, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи,  утворювати  з юридичними особами комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

1.11. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ВПУ СОТ приймає Міністерство освіти і  науки  України.

 

 1. Навчально-виробничий процес

 

2.1. Навчально-виробничий процес у ВПУ СОТ – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої  професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у ВПУ СОТ ґрунтується на принципах гуманістичної  особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями,  слухачами.

2.2. Навчально-виробничий процес у ВПУ СОТ здійснюється відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999  №956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання  та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999  №922, Положення про організацію навчально–виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

2.3. Професійно-технічна освіта молоді, підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та  незайнятого населення здійснюється за професіями,  визначеними ВПУ СОТ згідно з  Державним  класифікатором професій ДК003-95 відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності.

2.4. ВПУ СОТ самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби, методи навчання та виховання учнів. Поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

2.5. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у ВПУ СОТ визначаються навчальними планами і програмами, які розроблені ВПУ СОТ спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1135.  Навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо-кваліфікаційними рівнями “кваліфікований робітник” та “молодший спеціаліст” затверджуються Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Івано – Франківської обласної  держадміністрації.

2.6. Прийом громадян до ВПУ СОТ здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними обами в межах ліцензованого обсягу, у порядку встановленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 28.05.1998  № 191 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  15.06.1998   за  №  381/2821.

2.7. На  третій ступінь  професійно-технічної освіти зараховуються  на основі  конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учнів, слухачів ВПУ СОТ,  які  завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти  і мають повну загальну середню освіту.

На третій ступінь професійно – технічної освіти можуть прийматися  випускники  інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи  з числа незайнятого населення,  які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації  з відповідної професії, повну загальну середню освіту  та витримали конкурсний відбір.

2.8. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику ВПУ СОТ відповідну заяву .

2.9. Директор ВПУ СОТ з метою проведення відбору осіб для навчання  на третьому ступені професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи .

2.10. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що  визначаються  ВПУ СОТ за  погодженням  з  управлінням  освіти  і  науки  Івано – Франківської обласної держадміністрації, в основі яких  мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням  виконання учнем, слухачем правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ВПУ СОТ.

2.11. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії  і затверджуються наказом директора ВПУ СОТ.

2.12. У процесі навчання та в позаурочний час працівники, учні та слухачі ВПУ СОТ, надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари народного споживання, що реалізуються в установленому порядку.

2.13. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту у ВПУ СОТ, або в іншому навчальному закладі .

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту, або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної  допомоги  і  реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію.

2.14. Здобуття професійно-технічної освіти у ВПУ СОТ, здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно – заочною, дистанційною, екстернатною  формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та  за індивідуальними навчальними планами.

2.15. Навчальний рік у ВПУ СОТ, розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило:  2 – у зимовий та 9 – у літній періоди.

2.16. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.17. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

 • академічна година тривалістю 45 хвилин;
 • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
 •  навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
 • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
 • навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
 • навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

2.18. Навчальні групи у ВПУ СОТ комплектуються чисельністю 25-30 чоловік  , а на третьому  ступені  професійно–технічної  освіти – 12-15 чол.

Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю 12-15 чол., а на третьому  ступені  професійно – технічної  освіти  –  6-8 чол.

У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників, молодших спеціалістів та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами ВПУ СОТ може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, працівники та слухачі  ВПУ СОТ можуть надавати послуги населенню, виготовляти продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

2.19. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів ВПУ СОТ, здійснюється за діючими  критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

2.20. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх  кваліфікаційної атестації  встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів  на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної  атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

2.21. Навчання у ВПУ СОТ  завершується  державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація  та присвоєння кваліфікації здійснюється  відповідно до Положення  про порядок  кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства  праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №  201 /469 та зареєстрованого у Мін’юсті  України  01.03.1999 за №124/3417 та відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999  №956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

2.22. Особам, які завершили навчання на другому чи  третьому ступенях професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”  з набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти в акредитованому  з окремих напрямів ( спеціальностей ) ВПУ СОТ – освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” і  видаються дипломи, зразки яких  затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам  ВПУ СОТ, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (ІV) рівня (10,11,12 балів) з усіх  предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, – достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІV) рівень (10,11,12 балів).

2.23. Особам, які не закінчили повного курсу навчання у ВПУ СОТ, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, слухачам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації .

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

2.24. Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально-уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

2.25. Випускникам ВПУ СОТ, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання  повної загальної середньої освіти.

Учні, які мали базову загальну середню освіту і одночасно із набуттям професії здобули повну загальну середню освіту за досягнення високих успіхів у навчанні із загальноосвітніх дисциплін за умови дотримання п. 2.1, 2.2 Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, нагороджуються  Золотою та Срібною медалями.

Рішення про представлення випускників ВПУ СОТ до нагородження Золотою або Срібною медалями приймається педагогічною радою, погоджується з управлінням освіти і науки Івано – Франківської обласної  державної адміністрації й затверджується наказом керівника ВПУ СОТ.

2.26. Науково-методичне забезпечення  навчального процесу у ВПУ СОТ здійснює методична служба, яка включає педагогічну  та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії  та інші об’єднання педагогічних працівників.

2.27. Мова навчання у ВПУ СОТ, визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

 

 1. Статус учнів, слухачів ВПУ СОТ

3.1. Учні ВПУ СОТ – це випускники основної  чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені  професійно-технічної освіти, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

3.2.Слухачі ВПУ СОТ – це особи , зараховані до цього навчального закладу  на навчання за програмами  курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

3.3. Учні  ВПУ СОТ  мають право  продовжувати навчання  на третьому ступені  професійно-технічної  освіти  на основі  одержаної раніше кваліфікації  з відповідної професії  та за результатами конкурсного відбору .

3.4. Права і обов’язки учнів, слухачів ВПУ СОТ визначаються законодавством України та цим Статутом.

3.5. Учні, слухачі ВПУ СОТ мають право на:

1)    належні умови навчання за  обраною професією;

2)    матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3)    навчання професії за індивідуальною програмою;

4)    безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

5)    матеріальну допомогу;

6)    оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

7)    безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

8)    щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

9)    безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

10) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені   законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

11) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі  одержаного освітньо-   кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з ВПУ СОТ угоди;

12) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

13)участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

14) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

15) участь в об’єднанні громадян;

16) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

17) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

3.6.   Учні, слухачі ВПУ СОТ зобов’язані:

1)    дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

2)    виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

3)    систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

4)    відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

5)    дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку ВПУ СОТ;

6)    виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

7)    дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання  і виробничої практики;

8)    бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

3.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ВПУ СОТ, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

3.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку ВПУ СОТ, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з ВПУ СОТ визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.9. Учень, слухач може бути відрахований з ВПУ СОТ за:

1)    власним бажанням;

2)    незадовільну успішність, поведінку;

3)    невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

4)    вироком суду, що набрав чинності;

5)    грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ВПУ СОТ.

Учень, слухач при відрахуванні з ВПУ СОТ – може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка батькам, учням та слухачам , почесна грамота учням та слухачам, занесення їх імен в книгу поваги і на дошку пошани, грошова премія, виділення коштів на екскурсію та інше.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у ВПУ СОТ, створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств,  установ,  організацій,  громадян.

3.11. Час навчання у ВПУ СОТ, зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення  навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам ВПУ СОТ денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням,  держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів ВПУ СОТ регулюються законодавством України.

3.12. Учням, слухачам  ВПУ СОТ,  видається  учнівський квиток встановленого зразка.

 1. Педагогічні працівники ВПУ СОТ

 

4.1. Перелік посад  педагогічних працівників ВПУ СОТ, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначенні Законами України “Про освіту“, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншим законодавством України.

4.2. ВПУ СОТ може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно – технічної освіти спеціалістів виробництва , науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів , науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку встановленому законодавством України.

4.3. Навчання на третьому ступені ВПУ СОТ здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання першої категорії.

4.4. Вимоги до педагогічних працівників ВПУ СОТ,  визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно – практичну підготовку, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

4.5. Для визначення відповідності педагогічних працівників ВПУ СОТ займаним посадам , рівня їх кваліфікації проводиться атестація в порядку, визначеному в Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 20.08.93  № 310 та зареєстрованого у  Мін’юсті  України 02.12.93  за № 176.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством України.

4.6. Педагогічні працівники ВПУ СОТ мають право на:

1)    належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

2)    щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів  України;

3)    пенсію за вислугу років при наявності стажу педагогічної роботи не менше ніж 25 років;

4)    матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

5)    користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ВПУ СОТ відповідно до його призначення;

6)    підвищення кваліфікації та перепідготовку;

7)    захист професійної честі та гідності;

8)    участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності

9)    ВПУ СОТ, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації ВПУ СОТ.

10)  роботу у вільний від роботи час у виробничих підрозділах ВПУ СОТ та її оплату.

4.7.  Працівники ВПУ СОТ зобов’язані:

1)    постійно підвищувати професійний рівень,  педагогічну майстерність, загальну культуру;

2)    настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

3)    сприяти зростанню престижу ВПУ СОТ;

4)    дбайливо ставитись до майна ВПУ СОТ;

5)    дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;

6)    виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

4.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ВПУ директор.

Педагогічні працівники ВПУ СОТ працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди або контракту, згідно із законодавством України.

На посади педагогічних працівників у ВПУ СОТ можуть призначатися особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічним працівникам, а також фахівці виробництва, сфери послуг, які мають відповідно вищу освіту і в подальшому отримують психолого-педагогічну підготовку.

4.9. Педагогічні працівники ВПУ СОТ несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

 1. Управління ВПУ СОТ

 

5.1. Управління ВПУ СОТ здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Івано – Франківської обласної   державної адміністрації.

ВПУ СОТ виконує рішення інших центральних та місцевих  органів  виконавчої влади, що не суперечать законодавству України та в межах їх повноважень.

5.2. Керівництво діяльністю ВПУ СОТ здійснює директор, якого призначає Міністерство освіти і науки України.

Директором ВПУ СОТ призначається особа, яка має стаж керівної роботи у професійно-технічному навчальному закладі , за результатами конкурсу шляхом укладання з нею контракту Міністерством освіти і науки України.

Призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно до законодавства України.

5.3. Директор ВПУ СОТ :

1)    організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

2)    діє від імені ВПУ СОТ представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах,  відкриває в банках рахунки;

3)    в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ВПУ СОТ;

4)    приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

5)    створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і  впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

6)    видає в межах своєї  компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

7)    розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність

8)    працівників ВПУ СОТ;

9)    установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати

10)  працівників ВПУ СОТ за конкретні результати праці;

11)  забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання праці і виховання ;

12)  щорічно звітує про результати роботи на зборах   колективу ВПУ СОТ.

Органи державної виконавчої влади в галузі професійно-технічної освіти можуть делегувати керівника ВПУ СОТ й інші повноваження, що визначаються контрактом.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВПУ СОТ є загальні збори  колективу ВПУ СОТ які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

5.5.  Загальні  збори  уповноважені:

–         приймати  статут ВПУ СОТ та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

–         брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку ВПУ СОТ підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази ВПУ СОТ;

–         вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора ВПУ СОТ;

–         вносити пропозиції щодо представників  до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади керівника ВПУ СОТ;

–         обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції ;

–         обирати комісію з трудових спорів;

–         заслуховувати щорічний звіт директора ВПУ СОТ;

–         приймати колективну угоду.

5.6. Загальні збори колективу ВПУ СОТ скликаються не менше одного разу на рік.

5.7. Рішення загальних зборів колективу ВПУ СОТ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини  присутніх на них.

Рішення загальних зборів колективу ВПУ СОТ носить дорадчий характер.

5.8. Наказом керівника створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є директор ВПУ СОТ.

5.9. У ВПУ СОТ забезпечується ведення  діловодства в установленому порядку, звітність  за результатами свої діяльності, подання у визначені органи  і встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

 1. Фінансування та матеріально – технічна база ВПУ СОТ

 

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ВПУ СОТ визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України .

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у ВПУ СОТ у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів  Державного бюджету України .

ВПУ СОТ є неприбутковою організацією.

Кошти ВПУ СОТ, одержані від здійснення  або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом , не вважаються прибутком і не оподатковуються .

6.2. Обсяги бюджетного фінансування ВПУ СОТ не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

6.3. Додаткові джерела фінансування ВПУ СОТ визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

6.4. Додатковими джерелами фінансування є:

–         професійна підготовка понад державне замовлення, курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

–         плата за надання додаткових освітніх послуг;

–         доходи: від реалізації продукції та послуг навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств;

–         від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання ( із дозволу Міністерства освіти і науки України);

–         дотації з місцевих бюджетів;

–         кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних спеціальних коштів;

–         валютні надходження;

–         добровільні грошові внески, матеріальні цінності ,одержані від підприємств, установ,  організацій, окремих громадян;

–         інші кошти, що отримані ВПУ СОТ за надання платних послуг, перелік яких  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97  № 38 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”.

6.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, ВПУ СОТ метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.6. Кошти, що надходять ВПУ СОТ від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, є коштами спеціального фонду Державного бюджету України, що спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

6.7. Не використані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку ВПУ СОТ крім випадків, передбачених законодавством України.

6.8. П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням, слухачам ВПУ СОТ які отримують стипендію і харчування може бути направлено на рахунок ВПУ СОТ для здійснення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

6.9. Для  забезпечення  підготовки, перепідготовки  і підвищення  кваліфікації робітничих  кадрів та молодших спеціалістів ВПУ СОТ:

–         має земельну ділянку площею 2,9077га

–         навчальний корпус загальною площею 2884,9 кв. м., де знаходяться   навчальні кабінети та лабораторії обладнані відповідними засобами навчання;

–         навчально-виробничі  майстерні загальною площею 1453 кв. м., обладнаних необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами та іншими засобами навчання;

–         спортивний та актовий зал, бібліотеку, їдальню на 150 місць;

Приміщення і споруди  ВПУ СОТ, обладнані  відповідно  до діючих  нормативів  і  санітарних  норм та  експлуатуються  згідно з вимогами  охорони  праці,  правил  пожежної  безпеки  і санітарно – гігієнічних норм .

6.10. Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно ВПУ СОТ є державною власністю, що закріплена Міністерством освіти і науки України  за ВПУ СОТ і перебуває у користуванні ВПУ СОТ.

Функції управління майном, закріпленим за ВПУ СОТ контроль за  ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України .

6.11. ВПУ СОТ несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

 

 1. Міжнародне співробітництво

 7.1. ВПУ СОТ має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7.2. ВПУ СОТ має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених  ним  з  іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

7.3. ВПУ СОТ користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

7.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються ВПУ  СОТ для  забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом.

 

Статут вступає в силу з моменту його затвердження Міністерством освіти і науки України.

Доповнення та зміни до Статуту ВПУ СОТ  вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

 

 Директор  вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки

 

___________      ____________________

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

 

 

“___”___________________20 __  р.

 

М.П.

(печатка ставиться  після отримання гербової печатки ВПУ СОТ)

 

 

                                     ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління

освіти і науки  обласної державної

адміністрації

 

_______________   _____________________

(підпис)               (прізвище та ініціали)

 

“___”___________________20 __  р.

 

М.П.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *